privacy policy

Privacy statement WWH bouwkundig adviesbureau

WWH bouwkundig adviesbureau hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WWH bouwkundig adviesbureau houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor het vermelden van uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens op onze website;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

WWH bouwkundig adviesbureau is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van bedrijfs- en persoonsgegevens

Bedrijfs- en persoonsgegevens worden door WWH bouwkundig adviesbureau verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Verstrekken van login gegevens;
 • Communicatie doeleinden;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan WWH bouwkundig adviesbureau de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Bankrekeningnummer;
 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel;

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien het nodig is voor de overeenkomst die wij met u hebben. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

WWH bouwkundig adviesbureau bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot uw gegevens;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kunt hiervoor te allen tijde contact opnemen met WWH bouwkundig adviesbureau. Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op door een e-mail aan: wijbranda@wwhbouwadvies.nl.